ชวนพนักงานจิตอาสา ร่วมทำความสะอาด

บริษัทฯ ร่วมใจดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด ทำความสะอาดวัด Big Cleaning Day ณ วัดวันที่ 26 เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างจิตอาสาในรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน โดยมีพนักงานกว่า 100 ชีวิต ร่วมกันทำความสะอาด อาทิ ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชบริเวณวัด เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของวัดต่อไป

ตรวจสุขภาพประจำปี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจ สุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน โดยมีจุดประสงค์ ประกอบด้วยเพื่อทราบถึงอาการปกติ และไม่ปกติของร่างกายเพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์เพื่อเป็นการป้องกันโรค เสริมสร้างสุขภาพ และพลานามัยที่ดีเพื่อง่ายต่อการรักษาในโรคที่ตรวจพบตั้งแต่เริ่มแรก ทำให้มีโอกาสหายเป็นปกติได้การตรวจสุขภาพประจำปีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการสำหรับพนักงานและมิได้คิดค่าใช้จ่ายกับพนักงานแต่อย่างใด ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพ และสุขภาพของพนักงาน ที่ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของบริษัทฯ

อบรมการพนักงาน

บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาการสื่อสารของพนักงาน พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ๆในการปฏิบัติงาน